สล็อตฟรี
Menu
ติดต่อเรา
สายด่วน:
Contact Hotline
แฟกซ์:

E-mail:

ที่อยู่ บริษัท:
 

-1) document.getElementById(headerbar).style.display = none; // if is Kit Overview if (document.getElementById(headerbar-2)) = 0 document.getElementById(nav-message-container-2).style.marginTop = 35 else // if isnt Kit Overview document.getElementById(tabs).style.display = none; document.getElementById(nav-message-container).style.display = none; if (document.getElementById(nav-message-container-3)) document.getElementById(nav-message-container-3).style.display = none; HideBarInApp(); //]]

id=smaller-block--

el.dataset.src= overview_images[el.dataset.img]; ); //]]

Leicester City 21-22 Away Kit Released

Leicester Citys new 2021-2022 away shirt has been revealed this midday. It is made by Adidas and will be worn in next seasons Premier League campaign.

Leicester City 21-22 Home Kit Released - New Main Sponsor

The new mint away shirt will be debuted this evening against Wycombe Wanderers.

Leicester City FC Adidas 21-22 Away KitThis is the Leicester City 2021-22 away jersey, made by Adidas.

The Adidas Leicester City FC 2021-22 away shirt introduces a fresh color scheme for the club. The Adidas Leicester City FC 2021-22 away football shirt is light mint blue with black applications.

All sponsor logos and the club crest are monochromatic black.

What also makes the Adidas Leicester City 2021-2022 away football shirt interesting is a tartan-style pattern printed all over it. Its uncertain what exactly inspired this design, but some have suggested that it could pay homage to Leicesters iconic pitch styles from a few years ago.

Available from Saturday, 31 July 2021, the new Leicester City 21-22 away uniform retails at 60 GBP.

Made by Adidas. Whats your verdict on Leicester Citys away kit? Let us know in the comments below, andsee the 21-22 Kit Overview for all Premier League kit leaks.Follow our new Official Instagram: @footyheadlines22850) var itemPost = document.getElementById(post-body-entry-content); var ad3 = document.getElementById(cfs-ad-1); var summary3 = document.getElementById(summary_3); if (itemPost != null && ad3 != null && summary3 != null) itemPost.insertBefore(ad3, summary3); //]]>

) ) )ShowFooty HeadlinesLatest el.addEventListener(click, function() if (navigator.share) navigator.share( title: document.title, url: document.querySelector(link[rel=canonical]) ? document.querySelector(link[rel=canonical]).href : document.location.href ).then(() =>

) .catch(console.error); ); ); [...document.querySelectorAll(.header-icon-darkmode-switch)].forEach(el =>

el.addEventListener(click, function() currentTheme = currentTheme == light ? dark : light; document.documentElement.setAttribute(data-theme, currentTheme); localStorage.setItem(theme, currentTheme); //add this ); ); function AsyncLoadDisqus() var bloggerjs = document.createElement(script); bloggerjs.type = text/javascript; bloggerjs.async = true; bloggerjs.src= (document.getElementsByTagName(head)[0] document.getElementsByTagName(body)[0]).appendChild(bloggerjs); function defer(method) if (window.jQuery) method(); else setTimeout(function() defer(method) , 50); waitForUserElement(function() if (user != null && user[active] == 1) ShowThanks(); else LoadAdsense(); if (isPost && labels.indexOf(000)>

-1) document.getElementById(disqus-container).style.display = none; if (document.getElementById(plus-countdown-container) != null) for (i = 0; i-1) document.getElementById(plus-countdown-container).style.display = ; break; AddCountdown(plus-countdown); ); waitForUserElement(function() if (user != null && user[active] == 1) document.documentElement.setAttribute(data-loggedin, true); [...document.querySelectorAll(.account-email)].forEach(el=>

el.textContent = user[email]; ) else document.documentElement.setAttribute(data-loggedin, false); ); function LoadAdsense() var script = document.createElement(script); script.src= script.setAttribute(data-ad-client, ca-pub-3); document.body.appendChild(script); function LoadPremiumPost() document.getElementById(summary_1).innerHTML =; var Http_premium = new XMLHttpRequest(); var url_premium_api = + postId; Http_premium.open(GET, url_premium_api, true); Http_premium.withCredentials = true; // pass along cookies //Http_premium.timeout = 5000; // timeout after 2sec Http_premium.send(); Http_premium.onreadystatechange = function() if (this.readyState == 4 && this.status == 200) var post = JSON.parse(this.responseText); if (post.success === true) document.getElementById(summary_1).innerHTML = ntent; changeImageSize(); var scripts = Array.prototype.slice.call(document.getElementById(summary_1).getElementsByTagName(script)); for (var i = 0; i+ + (image_count - 1) +); $(this).find(.slide>

a).each(function(index) $(this).append(+ (index + 1) + of + image_count +); ); $(this).find(.slideshow-arrow>

div).html(); ); $(.slideshow-wrapper).each(function(index) ChangeSlideText($(this)); ); //internal links var temp_info = []; $(post-body-entry-content a.link-highlighted).each(function(index) var img_url = , post_title = ; console.log(this); console.log(config.homepageUrl); if ((this.previousElementSibling == null this.previousElementSibling.nodeName == BR this.previousElementSibling.nodeName == Q) && (this.nextElementSibling == null this.nextElementSibling.nodeName == BR)) if (this.href.indexOf(config.homepageUrl)>

-1) if (temp_info[this.href] == null) if (this.nextElementSibling != null) this.nextElementSibling.remove(); var new_html =+ this.text +; this.outerHTML = new_html; $.get(this.href.replace( function( txt ) var lines = txt.split(\n); for (var i = 0, len = lines.length; i-1) post_title = /content=([^]+)/.exec(lines[i])[1]; break; if (lines[i].indexOf(image_src)>

-1) img_url = /href=([^]+)/.exec(lines[i])[1]; temp_info[this.href] = img_url; img_url = img_url.replace(/\/s[0-9]+\//, /w200-h103-c/); $(.inpost-link + index + img).attr(src, img_url); if (post_title != ) $(.inpost-link + index + span).html(post_title); ); ); ); Http_premium.onerror = function() console.log(this.status); document.getElementById(summary_1).innerHTML =There has been an error loading the post content.Try again; Http_premium.ontimeout = function() console.log(this.status); document.getElementById(summary_1).innerHTML =There has been an error loading the post content.Try again; function ShowThanks() console.log(Premium user, showing no ads.); document.body.className += premium; if (isPost) if (document.getElementById(sidebar) != null) const cln = document.getElementById(sidebar).cloneNode(true); document.querySelector(smaller-block-top>

.col-side).appendChild(cln); if (labels.indexOf(000)>

-1) LoadPremiumPost(); else if (document.getElementById(sidebar) != null && document.querySelector(smaller-block-top>

.col-side)) document.querySelector(smaller-block-top>

.col-side).appendChild(document.getElementById(sidebar)); // hide ad blocks if (document.getElementById(ad-1) != null) document.getElementById(ad-1).style.display = none; if (document.getElementById(ad-4) != null) document.getElementById(ad-4).style.display = none; if (document.getElementById(content-rec) != null) document.getElementById(content-rec).style.display = none; if (document.getElementById(summary_1) != null) document.getElementById(summary_1).style.marginTop = 10 if (document.getElementById(summary_2) != null) document.getElementById(summary_2).style.marginTop = 10 if (document.getElementById(top-block-main) != null) document.getElementById(top-block-main).style.marginBottom = 20 var adContainers = document.querySelectorAll(.ad-index, .ad, .sidebar-ad); adContainers.forEach(function(e) e.style.display = none; ); //]]>

res.json()) .then((data) =>

LoadBjaNews(data); ) .catch((error) =>

); LoadAAA(); var topPosts = []; var postsAdded = 0; var text_side = ; var text_smaller = ; var text_side_complete = false; var postHeatObj = typeof postHeat !== undefined ? JSON.parse(postHeat) : ; function FillTopBlocks() // console.log(topPosts); var el_main = document.getElementById(top-block-main-post); var el_side = document.getElementById(top-block-side); var el_smaller = document.getElementById(unimportant-posts-container); //console.log(topPosts.length); if (topPosts.length == 0) document.getElementById(top-block).style.display = none; document.getElementById(smaller-block).style.display = none; else if (topPosts.length2) tempText +=; tempText +=; tempText +=; tempText +=+ posttitle +; if (postsAdded == -1) tempText +=

; if (topPosts[i].new) tempText +=

; else if (topPosts[i].hot) tempText +=

; if (topPosts[i].premium) tempText +=

; if (postsAdded == 0 postsAdded

; if (postsAdded == 0 && el_main != null) el_main.innerHTML = tempText; else if(postsAdded == 1) document.getElementById(top-block-side-1).innerHTML = tempText; else if (postsAdded == 2) document.getElementById(top-block-side-2).innerHTML = tempText; else text_smaller += tempText; /* else var tempText =

; text_smaller += tempText; */ postsAdded++; // topPosts = []; /* if (postsAdded

1 & !text_side_complete) if (el_side != null) el_side.innerHTML = text_side; text_side_complete = true; */ if (postsAdded

3) if (el_smaller != null) el_smaller.innerHTML = text_smaller; else if (document.getElementById(col-main) != null && document.getElementById(popular_posts_header) != null) document.getElementById(col-main).removeChild(document.getElementById(popular_posts_header)); document.getElementById(ad-4).style.display = none; //document.getElementById(popular_posts_header).remove(); lazyload(); AsyncLoadDisqus(); /* sort by sortKey */ function sortPosts(a, b) return a.sortKey - b.sortKey; function ConvertLabels(labels) var newLabels = labels; const replacements = [ Boot Watch,Boots, Concept Boots,Boots, Concept Kits,Kits, Kit Watch,Kits ]; replacements.forEach(function(el) var toReplace = el.split(,)[0]; var replaceWith = el.split(,)[1]; if (newLabels.indexOf(replaceWith)

el.category.findIndex(t=

cat.indexOf(t.term)

- 1)

-1); posts.sort((a,b)=

b.published.$t.localeCompare(a.published.$t)) var container = document.querySelector(`nav-block-content__$cat[0]`); if (container != null) var content = ; var currentDate = ; for (var j = 0; j

`; var thumbnailUrl = ; if (post.media$thumbnail && post.media$thumbnail.url) thumbnailUrl = post.media$thumbnail.url.replace(s72-c, w800-h410-c); var link = getPostLink(post); content += `

`; currentDate = date_str; container.innerHTML = content; var container = document.querySelector(nav-block-content__features); var content = ; for (var i = 0; i

` if (container != null) container.innerHTML = content; function getPostLink(post) if (!post?.link?.length) return; for (var i = 0; i

+ adjustDateText(item.published * 1000) +

; // Change this to div.childNodes to support multiple top-level nodes. return div.firstChild; function LoadBjaNews(json) // console.log(Bja News); // console.log(json); if (!json.error && document.getElementById(blog-posts)) document.getElementById(blog-posts).insertBefore(GeneratePost(json.data), document.getElementById(blog-posts).querySelector(.post)); var labelHints; function LoadPosts(json) if (label != && label.indexOf(+)

lastVisit) ? 1 : 0; var top = 0; var weighting = 0; if (posturl != document.URL.replace(/[\?].+/, )) // if (label == (topPosts.length

0)) topPosts.push(json.feed.entry[i]); if (tempLabels.indexOf(SSS)

-1) top = 10; else if (tempLabels.indexOf(AAA)

-1) top = 3; else if (tempLabels.indexOf(BBB)

-1) top = 1; if (label == ) if (user != null && user[weighting] != null) user[weighting].forEach(function(element) if (tempLabels.indexOf(element[label])

-1) weighting = parseInt(element[value]); ); topPosts[topPosts.length - 1].sortKey = (diff - temp_heat * 20 - (top + isNew) * 10 - top * isNew * 10 - newForUser * 20 - weighting * 10).toFixed(2); topPosts[topPosts.length - 1].hot = (parseFloat(temp_heat)

0.5) ? true : false; topPosts[topPosts.length - 1].new = ((newForUser && diff

-1; if (!topPosts[topPosts.length - 1].media$thumbnail && postHeatRef && postHeatRef.image) topPosts[topPosts.length - 1].media$thumbnail = url: postHeatRef.image // // Ordering topPosts.sort(function(a, b) return a.sortKey - b.sortKey; ); FillTopBlocks(); FillNavBlocks(); if (isHomepage) var CookieDate = new Date; CookieDate.setFullYear(CookieDate.getFullYear( ) +1); document.cookie = lastVisit= + Date.now() + ; expires= + CookieDate.toGMTString() + ; path=/; ); function loadLabelHints(posts, label) let combos = []; const ignoreLabels = [SSS, AAA, BBB, Kit Watch, Boot Watch]; posts.forEach((post) =

const importance = post.category.findIndex((t) =

t.term === AAA)

-1 ? 3 : post.category.findIndex((t) =

t.term === BBB)

-1 ? 2 : 1; let labels = post.category.map((t) =

t.term).filter((t) =

t !== label && !ignoreLabels.includes(t)); labels.forEach((t) =

const combo = `$t+$label`; const index = combos.findIndex((t) == combo); if (index

-1) combos[index].count += importance; else combos.push( name: combo, count: importance ); ); ); combos.sort((a, b) =

return b.count - a.count; ); return combos.slice(0, 5).map((t) =

t.name); waitForUserElement(function() if (user != null && user[weighting] != null && label == ) if (document.getElementById(popular_posts_header)) document.getElementById(popular_posts_header).innerHTML = Popular Today - based on yoursettings; ); //]]

-1) noads = true; function hasClass(ele,cls) return !!ele.className.match(new RegExp((\\s^)+cls+(\\s$))); function addClass(ele,cls) if (!hasClass(ele,cls)) ele.className += +cls; function removeClass(ele,cls) if (hasClass(ele,cls)) var reg = new RegExp((\\s^)+cls+(\\s$)); ele.className=ele.className.replace(reg, ); function getRandomInt(min, max) return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min; function LoadNurFussball() var language = erLanguage window.navigator.language; if (language.indexOf(de)

-1) document.body.className += de; else if (language.indexOf(es)

-1) document.body.className += es; else if (language.indexOf(fr)

-1) document.body.className += fr; LoadNurFussball(); if (document.getElementById(blog-pager) != null) document.getElementById(blog-pager).style.display = none; /* if (windowWidth

0)e.observer.unobserve(t.target);let s=t.target.getAttribute(e.settings.src),r=t.target.getAttribute(e.settings.srcset);img===t.target.tagName.toLowerCase()?(s&&(t.target.src=s),r&&(t.target.srcset=r)):t.target.style.backgroundImage=url(+s+)),s),this.images.forEach(function(t)e.observer.observe(t)),loadAndDestroy:function()this.settings&&(this.loadImages(),this.destroy()),loadImages:function()if(!this.settings)return;let t=this;this.images.forEach(function(e)let s=e.getAttribute(t.settings.src),r=e.getAttribute(t.settings.srcset);img===e.tagName.toLowerCase()?(s&&(e.src=s),r&&(e.srcset=r)):e.style.backgroundImage=url(+s+)),destroy:function()this.settings&&(this.observer.disconnect(),this.settings=null),t.lazyload=function(t,s)return new e(t,s),t.jQuery)const s=t.jQuery;s.fn.lazyload=function(t)return t=t,t.attribute=t.attributedata-src,new e(s.makeArray(this),t),thisreturn e); lazyload(); //]]

= 0) $(this).after(tChildren[tChildren.length - 1 - tCounter]); tCounter++; else $(this).remove(); break; //$(body).scrollTop(previous_height); $(document).scrollTop(old_scroll + $(document).height() - old_height); //restore scroll position ); //in post ads // remove based on time var now_time = new Date().getTime(); var inPostAdsSpliced; if (typeof inPostAds !== undefined) inPostAds = $.grep(inPostAds, function(e) if (e.start) var start_time = Date.parse(e.start); if (start_time

now_time) //console.log(Disabled based on start time - + e.title); return false; return true; ); inPostAdsSpliced = inPostAds; //filter out all non-kitbag ads inPostAdsSpliced = $.grep(inPostAdsSpliced, function(e) if (e.url.indexOf(kitbag)

-1) shop_image = shop_message = Shipping

- many exclusive releases available; url = + encodeURIComponent(inPostAd.url[0] + ?utm_source=afiliado&utm_medium=footyheadliness&utm_campaign= + click_ref); url_homepage = + encodeURIComponent( + click_ref); // lovell else if (inPostAd.url[0].indexOf(lovellsoccer)

-1) shop_image = shop_message = Shipping worldwide - 10% OFF with code

; url = + encodeURIComponent(click_ref) + &p= + encodeURIComponent(inPostAd.url[0]); url_homepage = + encodeURIComponent(click_ref) + &p= + encodeURIComponent( // cfs else if (inPostAd.url[0].indexOf(classicfootballshirts)

-1) shop_image = shop_message = Get

; if (inPostAd.url[0].indexOf(?)

-1) url = inPostAd.url[0] + &ref=footyheadlines&clickref= + encodeURIComponent(click_ref); else url = inPostAd.url[0] + ?ref=footyheadlines&clickref= + encodeURIComponent(click_ref); url_homepage = else if )

-1) shop_image = shop_message = Shop now at the USAs premier Soccer shop; url = + encodeURIComponent(click_ref) + &url= + encodeURIComponent(inPostAd.url[0]); url_homepage = + encodeURIComponent(click_ref) + &url= + encodeURIComponent( else if (inPostAd.url[0].indexOf(nike.com)

-1) url = + encodeURIComponent(inPostAd.url[0]); url_homepage = url; shop_message =

Nike online store - shipping worldwide; shop_image = else if (inPostAd.url[0].indexOf(prodirectsoccer)

-1) url = + encodeURIComponent(inPostAd.url[0]); url_homepage = url; shop_image = else if (inPostAd.url[0].indexOf(unisportstore)

-1) url = + encodeURIComponent(click_ref) + &u= + encodeURIComponent(inPostAd.url[0]); url_homepage = url; shop_image = //kitbag else if (inPostAd.url[0].indexOf(kitbag)

-1) shop_image = // shop_message = worldwide delivery; shop_message =

worldwide shipping - 365 day returns; if (inPostAd.url[0].indexOf(kitbag.com)

-1) url = makeAffiliate(inPostAd.url[0], click_ref); url_homepage = makeAffiliate( click_ref); //url = + encodeURIComponent(click_ref) + &p= + encodeURIComponent(inPostAd.url[0]); //url_homepage = + encodeURIComponent(click_ref) + &p= + encodeURIComponent( else url = inPostAd.url[0]; url_homepage = inPostAd.url[0]; else if (inPostAd.url[0].indexOf(store2.psg)

-1 inPostAd.url[0].indexOf(store.psg)

PSG online store; url = makeAffiliate(inPostAd.url[0], click_ref); url_homepage = makeAffiliate( click_ref); else if (inPostAd.url[0].indexOf(chelseamegastore.com)

Chelsea Megastore; url = makeAffiliate(inPostAd.url[0], click_ref); url_homepage = makeAffiliate( click_ref); //englandstore else if (inPostAd.url[0].indexOf(englandstore)

-1) url = makeAffiliate(inPostAd.url[0], click_ref); url_homepage = makeAffiliate( click_ref); shop_image = shop_message =

- Official Merchandise - shipping worldwide; //fanatics else if (inPostAd.url[0].indexOf(fanatics.com)

-1) url = makeAffiliate(inPostAd.url[0], click_ref); url_homepage = makeAffiliate( click_ref); shop_image = shop_message =

- Official MLS Partner; //fanatics else if (inPostAd.url[0].indexOf(mlsstore.com)

-1) url = makeAffiliate(inPostAd.url[0], click_ref); url_homepage = makeAffiliate( click_ref); shop_image = shop_message =

MLS Store; else shop_message = getStoreName(inPostAd.url[0]); url = makeAffiliate(inPostAd.url[0], click_ref); html =

; if (inPostAd.available_from != null) var available_from_date = new Date(inPostAd.available_from); if (available_from_date>

new Date()) var hours = available_from_date.getHours(); if (available_from_date.getHours()>

0) hours = (0 + hours).slice(-2); html += Buy from + available_from_date.getDate() + + months[available_from_date.getMonth()] + + available_from_date.getFullYear() + + hours + :00; else html += Buy from + available_from_date.getDate() + + months[available_from_date.getMonth()] + + available_from_date.getFullYear(); else html += config.lan[Buy now]; else html += config.lan[Buy now]; html +=

; if (inPostAd.url.length

; // add club join message for (var i = 0; i

Save 10% off your order at Ftbol Emotion -

Save 10% off your order at Ftbol Emotion

; return html; function makeAffiliate(url, click_ref, nat) nat = nat false; if (url.indexOf(futbolemotion)

-1) url = + encodeURIComponent(url + ?utm_source=afiliado&utm_medium=footyheadliness&utm_campaign= + click_ref); else if (url.indexOf(lovellsoccer)

-1) if (url.indexOf(awin)

-1) return url; url = + encodeURIComponent(click_ref) + &p= + encodeURIComponent(url); else if (url.indexOf(.soccer.com)

-1) url = + encodeURIComponent(click_ref) + &url= + encodeURIComponent(url); else if (url.indexOf(classicfootballshirts.co.uk)

-1) if (url.indexOf(?)

-1) url = url + &ref=footyheadlines&clickref= + encodeURIComponent(click_ref); else url = url + ?ref=footyheadlines&clickref= + encodeURIComponent(click_ref); else if (url.indexOf(nike.com)

-1) url = + encodeURIComponent(url); else if (url.indexOf(prodirectsoccer)

-1) url = + encodeURIComponent(url); else if (url.indexOf(unisportstore)

-1) url = + encodeURIComponent(click_ref) + &u= + encodeURIComponent(url); else if (url.indexOf(kitbag)

-1) if (url.indexOf(kitbag.com)

-1) url = + encodeURIComponent(click_ref) + &u= + encodeURIComponent(url); /* if (nat) url = + encodeURIComponent(click_ref) + &p= + encodeURIComponent(url); else url = + encodeURIComponent(click_ref) + &p= + encodeURIComponent(url); */ else if (url.indexOf(dfb-fanshop)

-1) url = + encodeURIComponent(click_ref) + &u= + encodeURIComponent(url); else if (url.indexOf(englandstore)

-1) url = + encodeURIComponent(click_ref) + &u= + encodeURIComponent(url); else if (url.indexOf(store2.psg)

-1 url.indexOf(store.psg)

-1) url = + encodeURIComponent(click_ref) + &u= + encodeURIComponent(url); else if (url.indexOf(chelseamegastore)

-1) url = + encodeURIComponent(click_ref) + &u= + encodeURIComponent(url); else if (url.indexOf(fanatics)

-1) url = + encodeURIComponent(click_ref) + &u= + encodeURIComponent(url); else if (url.indexOf(mlsstore)

-1) url = + encodeURIComponent(click_ref) + &u= + encodeURIComponent(url); return url; function getStoreName(url) if (url.indexOf(futbolemotion)

-1) return Ftbol Emotion; else if (url.indexOf(lovellsoccer)

-1) return Lovell Soccer; else if (url.indexOf(prodirectsoccer)

-1) return Pro-Direct Soccer; else if (url.indexOf(.soccer.com)

-1) return Soccer.com; else if (url.indexOf(nike.com)

-1) return Nike.com; else if (url.indexOf(unisportstore)

-1) return Unisport; else if (url.indexOf(kitbag)

-1) return Kitbag; else if (url.indexOf(englandstore)

-1) return Official England Store; else if (url.indexOf(dfb-fanshop)

-1) return Official DFB Fanshop else var patt = new RegExp(^(?:https?:\/\/)?(?:[^@\n]+@)?(?: var res = patt.exec(url); return res[1]; waitForUserElement(function() if (isPost) var addedInpostAds = []; if ((user == null user[adsetting] == 0) && typeof inPostAds !== undefined) var inPostAd = $.grep(inPostAds, function(e) if (e.filter.constructor === Array) for (var i = 0; i

-1) return true; break; return false; else return document.URL.indexOf(e.filter)

-1; ); if (inPostAd.length == 0) $(.link-highlighted).each(function(index) var filterTemp = $(this).attr(href); if (filterTemp != null) var tempAd = $.grep(inPostAds, function(e) if (e.filter.constructor === Array) for (var i = 0; i

-1) return true; break; return false; else return filterTemp.indexOf(e.filter)

-1; ); if (tempAd.length

0) if (index == 0) // first one inPostAd = tempAd; else $(this).after(

+ makeInpostAd(tempAd[0])); addedInpostAds.push(tempAd[0].filter); if (inPostAd.length

0) // add ad after link // break .each loop // return false; ); if (inPostAd.length

0) $(.buy-now-button).each(function() if (this.previousElementSibling != null) this.previousElementSibling.remove(); if (this.nextElementSibling != null) this.nextElementSibling.remove(); ); $(.buy-now-button).remove(); inPostAd = inPostAd[0]; var html = makeInpostAd(inPostAd); if (document.URL.indexOf(m=1)

-1) if ($(summary_0).length) $(summary_0).append($(html)); else $(post-body-entry-content br).first().after($(html)); $(.post-body-inner).last().append($(html)); else $(post-body-entry-content br).first().after($(html)); $(post-body-entry-content br).last().before($(html)); else /* var html =

Explore the best deals from around the world - check out thearticlefor all details.

; //place ad if (document.URL.indexOf(m=1)

-1) if ($(summary_0).length) $(summary_0).append($(html)); else $(post-body-entry-content br).first().after($(html)); $(.post-body-inner).last().append($(html)); else $(post-body-entry-content br).first().after($(html)); $(post-body-entry-content br).last().before($(html)); */ /* else if (user == null) var html =

; //place ad if (document.URL.indexOf(m=1)

-1) $(.post-body-inner).last().append($(html)); else $(post-body-entry-content br).last().before($(html)); */ $(.buy-now-button).each(function() var temp_img = $(this).attr(data-img); var temp_text = $(this).attr(data-title); if (temp_img != null && temp_text != null) var buy_now_text = config.lan[Buy now]; var shop_message = ; var shop_image = ; var url = $(this).attr(href); if (url.indexOf(nike.com)

-1) //buy_now_text = Buy now on Nike.com; shop_message =

Nike online store - shipping worldwide; shop_image = else if (url.indexOf(prodirectsoccer)

-1) buy_now_text = Buy now at Pro-Direct; shop_image = else if (url.indexOf(unisportstore)

-1) buy_now_text = Buy now at Unisport; shop_image = else if (url.indexOf(futbolemotion)

-1) buy_now_text = Buy now at Ftbol Emotion; shop_image = else if (url.indexOf(classicfootballshirts)

; shop_image = else if (url.indexOf(.soccer.com)

-1) shop_message = Buy now at the USAs premier Soccer shop; shop_image = var html =

+ buy_now_text +; if (shop_message != ) html +=

; if (this.nextElementSibling != null && this.nextElementSibling.nodeName == BR) this.nextElementSibling.remove(); if (this.previousElementSibling != null && this.previousElementSibling.nodeName == BR) this.previousElementSibling.remove(); $(this).replaceWith($(html)); ); $(.inpost-ad-placeholder).each(function() var temp_data_id = $(this).attr(data-id); // just remove if already added if (addedInpostAds.findIndex(ipa =

ipa.indexOf(temp_data_id)

-1)

-1) $(this).remove(); else if (this.previousElementSibling != null) //this.previousElementSibling.remove(); var inPostAd = $.grep(inPostAds, function(e) if (e.filter.constructor === Array) for (var i = 0; i

0) if (this.nextElementSibling != null) //this.nextElementSibling.remove(); inPostAd = inPostAd[0]; var html = makeInpostAd(inPostAd); $(this).replaceWith($(html)); else $(this).remove(); ); //internal links var temp_info = []; $(post-body-entry-content a.link-highlighted).each(function(index) var img_url = , post_title = ; if ((this.previousElementSibling == null this.previousElementSibling.nodeName == BR this.previousElementSibling.nodeName == Q) && (this.nextElementSibling == null this.nextElementSibling.nodeName == BR)) if (this.href.replace( if (temp_info[this.href] == null) if (this.nextElementSibling != null) this.nextElementSibling.remove(); var new_html =

; this.outerHTML = new_html; $.get(this.href.replace( function( txt ) var lines = txt.split(\n); for (var i = 0, len = lines.length; i

-1) post_title = /content=([^]+)/.exec(lines[i])[1]; break; if (lines[i].indexOf(image_src)

-1) img_url = /href=([^]+)/.exec(lines[i])[1]; temp_info[this.href] = img_url; img_url = img_url.replace(/\/s[0-9]+\//, /w200-h103-c/); $(.inpost-link + index + img).attr(src, img_url); if (post_title != ) $(.inpost-link + index + span).html(post_title); ); ); ); //automatic header bar if (isPost isPage) var tabs = $(.link-anchor-2); //header bar currently not present if ($(.headerbar-2-container).not(tabs).length == 0 && tabs.length

0) $(.headerbar-2-container).remove(); $(.nav-message-container).remove(); var headerbar_html =

; tabs[i].name = tabs[i].innerText; headerbar_html +=

; if (document.URL.indexOf(/2018/05/boot-calendar.html)

; $(headerbar).after(headerbar_html +

); addClass(document.body, nav2-shown); HideBarInApp(); /* filter boot calendar by text */ var input = document.getElementById(filter-bootcal); if (input != null) input.addEventListener(inpu.